Die 5 Reiki Lebensregeln nach Dr. Mikao Usui

 

 
 
Kyo dake wa                 –     nur heute
 
Ikaru-na                         –     sei nicht ärgerlich
 
Shinpai suna                 –     sorge dich nicht
 
Kansha shite                 –     sei dankbar
 
Gyo o hage me              –     arbeite hart (tue deine Pflichten)
 
Hito ni shinsetsu ni     –     sei nett zu deinen Mitmenschen